ΑΓΡΟΤΙΚΑ -

Η Κορινθία πρώτη στην κατάταξης δικαιούχων Πράσινου Τρύγου

Μετά την ολοκλήρωση του µέτρου οι τελικοί δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση πληρωµής στις αρµόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 7 το αργότερο έως την 9η Ιουλίου 2021.

Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων οριστικοποιήθηκε η τελική κατάταξη των δικαιούχων στο μέτρο της Πρώιμης Συγκομιδής και έγιναν τελικά δεκτές όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις, χωρίς να υπάρξει πλαφόν κατώτερης βαθμολογίας.

Με βάση την υπ’ αρ. 1686/168506/28.6.2021 εγκύκλιο του τμήματος Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, διατίθεται ποσό 1.504.823,10 € από το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης (έναντι αρχικού προϋπολογισμού 369.000 €), για 5.827,2 στρέμματα που αφορά 1285 δικαιούχους σε όλη την επικράτεια.

Για μια ακόμη χρονιά (δεύτερη συνεχή) ο νομός στον οποίο έγιναν οι περισσότερες αποδεκτές αιτήσεις είναι ο νομός Κορινθίας με 1.822,60 στρέμματα και προϋπολογισμό 537.696,60 €. Να τονισθεί ότι στην πρωτιά συμβάλλει η ελκυστική τιμή αποζημίωσης ανά στρέμμα τόσο της ποικιλίας Αγιωργήτικο (306,50 €), όσο και της ποικιλίας Ροδίτη (305 €). Το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο σε κατάταξη νομό Αρκαδίας αφού ο πράσινος τρύγος για το Μοσχοφίλερο αποζημιώνεται με 310 € το στρέμμα.

Ο προϋπολογισμός καλύφθηκε από τα αναπορρόφητα κονδύλια των μέτρων του Εθνικού Φακέλου της Αναδιάρθρωσης, των Επενδύσεων και της Προβολής Προώθησης σε Τρίτες Χώρες.

Το μέτρο της Πρώιμης Συγκομιδής, από του χρόνου και στο εξής θα αποτελεί «μόνιμο» μέτρο στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης με αρχικό προϋπολογισμό τα 500.000 € και προφανώς με προοπτικές αύξησης στο επίπεδο πιθανόν των επιλέξιμων αιτημάτων, ενισχύοντας έστω με αυτή την οξύμωρη διάσταση τον πολύπαθο πρωτογενή τομέα.     

Την τελική κατάταξη ένταξης δικαιούχων στο µέτρο πρώιµης συγκοµιδής σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2021, βάση του άρθρου 15 της µε αριθ. 1031/105581/2021 Υ.Α(ΦΕΚ 1631/Β/2021», δημοσίευσε το ΥπΑΑΤ.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, με βάση τους διοικητικούς ελέγχους που διενέργησαν οι Π.Ε. της χώρας και σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας και προτεραιότητας των άρθρων 10 και 11 της µε αριθµ. 1031/105581/2021 Υ.Α (ΦΕΚ 1631/Β/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η κατάταξη των επιλέξιµων αιτήσεων γίνεται σε επίπεδο χώρας, µε φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, για το σύνολο των εγκεκριµένων αιτήσεων της χώρας και κατανοµή των κονδυλίων για την ένταξή τους στο µέτρο της πρώιµης συγκοµιδής της περιόδου 2020- 2021. Στον συνηµµένο πίνακα παρουσιάζεται η οριστική κατάταξη των αιτήσεων.

Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 15 οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής προβαίνουν στην έκδοση αποφάσεων ένταξης στο πρόγραµµα πρώιµης συγκοµιδής σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 6, για κάθε αποδεκτή αίτηση που περιλαµβάνεται στον τελικό πίνακα κατάταξης δικαιούχων ένταξης στο µέτρο, το αργότερο µέχρι την 30 Ιουνίου 2021.

Κάθε δικαιούχος έχει το δικαίωµα να παραιτηθεί από την εφαρµογή του προγράµµατος, χωρίς ποινή, – ενηµερώνοντας εγγράφως την αρµόδια Δ.Α.Ο.Κ- εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης των αποτελεσµάτων.

Στις περιπτώσεις παραίτησης η αρµόδια Δ.Α.Ο.Κ οφείλει να ενηµερώσει ως και την 4η ηµέρα από την ηµεροµηνία ανάρτησης, τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίµων. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 της εν. λόγω Υ.Α. η διενέργεια της πρώιµης συγκοµιδής από τους τελικούς δικαιούχους του προγράµµατος δύναται να πραγµατοποιηθεί έως τις 5 Ιουλίου 2021.

Το έγγραφο βρίσκεται εδώ

https://www.agronews.gr

ΚΟΡΥΦΗ