OIKONOMIA -

Η άνοδος της τιμής του χάρτου συμπιέζει την κερδοφορία της χαρτοποιίας DS Smith Hellas

Η ελληνική βιομηχανική εταιρεία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί μεγάλες βιομηχανικές μονάδες στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη και στην περιοχή Βάλτος-Γλυφάδα Αρχαίας Κορίνθου στον νομό Κορινθίας

Κερδοφορία που υπολείπεται σημαντικά εκείνης που παρουσίαζε όλα τα προηγούμενα έτη μετά το 2011, εν μέρει λόγω της αλματώδους ανόδου της τιμής του χαρτοπολτού διεθνώς, κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.5.2016-30.4.2017 η εταιρεία DS Smith Hellas, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής χαρτοκιβωτίων και συναφών προϊόντων χάρτινης συσκευασίας.

Η επιχείρηση ελέγχεται από τον διεθνή επιχειρηματικό όμιλο DS Smith, που εδρεύει στη Βρετανία. Με τη σειρά της ελέγχει την ομοειδή εταιρεία DS Smith Cretan Packaging Hellas, γνωστή έως πρόσφατα ως SP – Cretan Packaging Hellas, η οποία λειτουργεί βιομηχανική μονάδα στην Ιεράπετρα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη.

Η DS Smith Hellas ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1969 από κεφάλαια εξωτερικού, με την επωνυμία Σαιντ Ρήτζις Ελλάς. Μετονομάστηκε το 1985 σε Κάρτονπακ, το 2001 σε SCA Packaging Hellas, το 2012 σε SP – Cartonpack Hellas και έλαβε τη σημερινή επωνυμία της τον Ιανουάριο του 2016, κατόπιν διαδοχικών αλλαγών της ταυτότητας των μετόχων της. Ελέγχεται από τον όμιλο DS Smith μέσω της θυγατρικής του DS Smith Hellas Netherlands, η οποία εδρεύει στην Ολλανδία.

Η ελληνική βιομηχανική εταιρεία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί μεγάλες βιομηχανικές μονάδες στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη και στην περιοχή Βάλτος-Γλυφάδα Αρχαίας Κορίνθου στον νομό Κορινθίας, σε οικόπεδα έκτασης 35.000 τ.μ. και 67.435 τ.μ., αντιστοίχως. Διατηρεί γραφεία στην Αθήνα, όπου από τον Οκτώβριο του 2017 λειτουργεί PackRight Center του διεθνούς ομίλου, ως κέντρο καινοτομίας και αναζήτησης βέλτιστων λύσεων συσκευασίας, σε συνεργασία με τους πελάτες της. Εκτός από χαρτοκιβώτια, παράγει χαρτοτελάρα και ειδικές κατασκευές από κυματοειδές χαρτόνι για τρόφιμα, ποτά, άλλα βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Εξάγει πολύ μικρό μέρος των προϊόντων της στις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία και Κύπρος. Είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης και Αθήνας, καθώς και του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της DS Smith Hellas την περίοδο 1.5.2016-30.4.2017 ήταν ύψους 65,355 εκατ. ευρώ. Τα έσοδά της προήλθαν κατά 94,5% (61,78 εκατ. ευρώ) από χαρτοκιβώτια και συναφή έτοιμα προϊόντα της, 3,4% (2,18 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα και παροχή υπηρεσιών και κατά το υπόλοιπο 2,1% (1,39 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση αποκομμάτων χάρτου και συναφών υποπροϊόντων. Ο όγκος των πωλήσεων χαρτοκιβωτίων και συναφών προϊόντων της ήταν 60.406 τόνοι, έναντι 59.817 τόνων το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2015.

Η επιχείρηση έχει μεταθέσει στην 30ή Απριλίου κάθε έτους, αντί της 31ης Δεκεμβρίου, την ημερομηνία που «κλείνει» ισολογισμό, με σκοπό αυτή να συμπίπτει με την αντίστοιχη του βρετανικού μητρικού ομίλου, στις οικονομικές καταστάσεις του οποίου ενοποιούνται τα οικονομικά της μεγέθη. Για το 2016 είχε δημοσιεύσει ισολογισμό τετράμηνης διάρκειας, για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2016.

Κατά το δωδεκάμηνο 1.5.2016-30.4.2017 συμπίεσε το μεικτό της περιθώριο, που διαμορφώθηκε σε 14,5%, έναντι 17,1% το 2015. Τα μεικτά κέρδη της ήταν ύψους 9,50 εκατ. ευρώ.

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 2,18 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,3% των πωλήσεων και το 3,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου.

Παρουσίασε κέρδη προ φόρων 0,69 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη ύψους 0,44 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 1,9%, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους αντιπροσωπεύουν απόδοση 1,2%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσώπευαν το 1,1% και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους το 0,9%.

Τα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,90 εκατ. ευρώ και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,595 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση υιοθέτησε για πρώτη φορά στη χρήση 2015, με αναδρομική εφαρμογή στη χρήση 2014.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 30.4.2017 ανερχόταν σε 17,38 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση δαπάνησε στη διάρκεια της χρήσης για πάγιες επενδύσεις 2,67 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή της στη θυγατρική της αποτιμήθηκε 3,24 εκατ. ευρώ.

Τη διετία 2015-2016, κάνοντας χρήση επταετούς χρηματοδοτικής μίσθωσης, η βιομηχανία εγκατέστησε στις μονάδες της τρεις νέες, διαμορφωτικές χαρτοποιητικές μηχανές. Το 2014 είχε ζητήσει υπαγωγή στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011 επενδυτικού σχεδίου της ύψους 8,66 εκατ. ευρώ. Στις 30.4.2017 είχε ολοκληρώσει, όπως αναφέρει, επενδύσεις 7,30 εκατ. ευρώ και ανέμενε τη λήψη επιχορηγήσεων προβλεπόμενου ύψους 2,43 εκατ. ευρώ για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου της. Σχεδιάζει να εγκαταστήσει τέταρτη νέα χαρτοποιητική μηχανή, με κόστος χρηματοδοτικής μίσθωσης 3,15 εκατ. ευρώ, εντός του 2018.

Στις 30.4.2017 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 35,57 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 55% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 64,71 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (43,46 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 20,96 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (22,50 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 3,52 εκατ. ευρώ. Οι δανειακές οφειλές της σε τράπεζες είχαν μηδενιστεί. Είχε οφειλές χρηματοδοτικής μίσθωσης ύψους 4,16 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 84,1% μακροπρόθεσμες. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 29,14 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 45% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Για ζημιές από πυρκαϊά, που είχε ξεσπάσει σε αποθήκη πρώτων υλών στην κορινθιακή μονάδα της τον Ιανουάριο του 2016, η επιχείρηση έλαβε ασφαλιστική αποζημίωση 2,345 εκατ. ευρώ.

Η DS Smith Hellas έχει πρόεδρο τον Jean A. Lienhardt και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Γ. Ανδρικόπουλο. Στα τέλη της χρήσης 1.5.2016-30.4.2017 απασχολούσε 328 εργαζόμενους. Διέθεσε για αμοιβές και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 11,46 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές σε μέλη της διοίκησής της διέθεσε 0,70 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 ήταν ίσα προς 6.650 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τη χρήση 2016-2017 προμηθεύτηκε από τη μητρική της εταιρεία και άλλα συνδεδεμένα μέρη αγαθά και υπηρεσίες αξίας 33,55 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η εκδηλωθείσα από τον Μάρτιο του 2017 αλματώδης άνοδος της τιμής του χαρτοπολτού διεθνώς συμπιέζει την κερδοφορία της εταιρείας, στόχος της οποίας για τη χρήση 2017-2018 ήταν η διατήρηση ή και αύξηση του ηγετικού μεριδίου της στην ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους λειτουργίας της, μέσω αναδιοργάνωσης των παραγωγικών διαδικασιών και των δικτύων διάθεσης των προϊόντων της.

Λόγω του γεγονότος ότι ο μέτοχός της από τον Οκτώβριο του 2015 εδρεύει στην Ολλανδία, ενώ το 2014 είχε την έδρα του στην Τουρκία, η εταιρεία δεν έχει πλέον υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από κοινού με την κρητική θυγατρική της. Από κοινού με αυτή υπολογίζεται ότι καλύπτει μερίδιο 33% της ελληνικής αγοράς χαρτοκιβωτίων και χαρτοτελάρων για βιομηχανικές και αγροτικές χρήσεις.

Η μητρική DS Smith παράγει ετησίως περισσότερα από 10 δισ. χαρτοκιβώτια και συναφή προϊόντα συσκευασίας. Απασχολεί 10.400 εργαζόμενους και διαθέτει 177 παραγωγικές μονάδες. Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της περιλαμβάνει είδη συσκευασίας μεταφοράς, συσκευασίας για τον καταναλωτή, displays και προωθητικές συσκευασίες, ειδικές συσκευασίες για την προστασία των προϊόντων, καθώς και προϊόντα συσκευασίας βαριάς βιομηχανικής χρήσης.

ΚΟΡΥΦΗ