ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Κεντρική Πολιτική -

Έργα συνολικού ύψους άνω των 120 εκ. ευρώ στο Νομό Κορινθίας ανακοίνωσε ο Ταγαράς

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, με την Υλοποίηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και Δράσεων Α.Π.Ε.

Αποχέτευση λυμάτων μεσόγειας περιοχής Δήμου Κορινθίων.

Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης.

Το προτεινόμενο έργο αναλύεται σε 7 υποέργα:

1ο υποέργο: Κατασκευή δικτύου συλλογής ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τενέας Δήμων Κορινθίων και δικτύου μεταφοράς απαρτιζόμενο από 3 βαρυτικούς αγωγούς και 2

καταθλιπτικούς. Το μήκος του δικτύου είναι περίπου 45 χλμ. και περιλαμβάνεται η κατασκευή 5 αντλιοστασίων.

2ο υποέργο: Η ΕΕΛ της Τενέας προτείνεται να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί για την κάλυψη των αναγκών 6.000ικ. Η βιολογική της βαθμίδα θα αποτελείται από 2 ισοδύναμες γραμμές επεξεργασίας δυναμικότητας 3.000ικ έκαστη.

3ο υποέργο: Δίκτυο συλλογής ακαθάρτων στην Τ.Κ. Αθικίων Δήμων Κορινθίων . Το μήκος του δικτύου είναι περίπου 16,5 χλμ.

4ο υποέργο: Η ΕΕΛ της Τενέας προτείνεται να σχεδιαστεί για 3400 ικ και να κατασκευαστεί για την κάλυψη των αναγκών 2.600ικ με δευτεροβάθμια επεξεργασία.

5ο υποέργο: Εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνών και έργων αρχαιολογίας, κατά τη φάση των εκσκαφών.

6ο υποέργο: Εκτέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων.

7ο υποέργο: Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

ΣΥΝΟΛΟ προϋπολογισμού: 18.384.000,00 ευρώ

6 Οικισμοί Γ΄ Προτεραιότητας - Μήκος αποχετευτικού δικτύου km 61,50 – Αναβάθμιση 1 υφιστάμενης ΕΕΛ

Ισοδύναμος πληθυσμός Γ΄προτεραιότητας (Οδηγία 91/271/ΕΕ) που εξυπηρετείται από λειτουργικές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων: 29.000,00

Θα δημιουργηθούν 30 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο της υλοποίησης του έργου καθώς και 4 θέσεις κατά τη λειτουργία

Η υλοποίηση της πράξης αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και περιβαλλοντική αναγκαιότητα, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση (απουσία συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή) υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και δημιουργεί προβλήματα στο ευαίσθητο περιβάλλον. Η πράξη είναι σκόπιμο να γίνει διότι έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα των υδάτων. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη διότι θα υπάρξει άμεση ή έμμεση ωφέλεια για το μόνιμο και εποχικό πληθυσμό από τη βελτίωση της ποιότητας και προστασία των υδάτων. Η συμβολή του έργου στην προστασία των αποθεμάτων νερού (λόγω του ότι ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται σε πολύ υψηλή στάθμη) είναι-επίσης-αυταπόδεκτη και εξαιρετικά σημαντική.

Αποχέτευση λυμάτων ανατολικού παραλιακού μετώπου

Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης

Το προτεινόμενο έργο αναλύεται σε 7 υποέργα:

1ο υποέργο: Εσωτερικό δίκτυο συλλογής ακαθάρτων τμήματος Αγ. Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων (υποέργο 1). Το εσωτερικό δίκτυο θα αποτελείται από σωλήνες PVC σειρά 41 διαμέτρων Φ200 και Φ250 συνολικού μήκους 1500μ. και 1200μ. αντίστοιχα.

2ο υποέργο: Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων των οικισμών Ισθμίων και Καλαμακίου. Το δίκτυο θα αποτελείται από σωλήνες PVC σειρά 41 διαμέτρων Φ200 και Φ250 συνολικού μήκους 1700μ. και 1000μ. αντίστοιχα.

3ο υποέργο: Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων των οικισμού Λουτρών Ωραίας Ελένης και Κάτω Αλμυρής. Το δίκτυο θα αποτελείται από σωλήνες PVC σειρά 41 διαμέτρων Φ200, Φ250 και Φ315 συνολικού μήκους 21000μ, 11000μ. και 1250μ. αντίστοιχα.

4ο υποέργο: Έργα κατασκευής μεταφοράς από τους παραπάνω οικισμούς έως την εγκατάσταση ΕΕΛ Αγ. Θεοδώρων, περιλαμβανομένων των απαιτούμενων αντλιοστασίων, των αγωγών μεταφοράς, τη διέλευση της διώρυγας και το σύστημα αυτοματισμού λειτουργίας.

5ο υποέργο: Εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνών και έργων αρχαιολογίας, κατά τη φάση των εκσκαφών.

6ο υποέργο: Εκτέλεση των απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου.

7ο υποέργο: Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Σύνολο προϋπολογισμού: 20.564.960,00 ευρώ

5 Οικισμοί Γ΄Προτεραιότητας - Μήκος αποχετευτικού δικτύου km 39,65

Ισοδύναμος πληθυσμός Γ΄προτεραιότητας (Οδηγία 91/271/ΕΕ) που εξυπηρετείται από λειτουργικές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 30.000,00

Θα δημιουργηθούν 50 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο της υλοποίησης του έργου καθώς και 6 θέσεις κατά τη λειτουργία

Η υλοποίηση της πράξης αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και περιβαλλοντική αναγκαιότητα, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση (απουσία συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή και με διαρκώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση) υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και δημιουργεί προβλήματα στο ευαίσθητο περιβάλλον (Σαρωνικός κόλπος) και συνακόλουθα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική (τουριστική) δραστηριότητα. Η πράξη είναι σκόπιμο να γίνει διότι έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα των υδάτων αναψυχής και κολύμβησης των παραλιών υψηλής και τουριστικής απόδοσης των περιοχών του ανατολικού παραλιακού μετώπου. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί προϋπόθεση για την τουριστική-οικονομική ανάπτυξη διότι θα υπάρξει άμεση ή έμμεση ωφέλεια για το μόνιμο και εποχικό πληθυσμό από τη βελτίωση της ποιότητας και προστασία των υδάτων των ακτών κολύμβησης που κινδυνεύουν από ευτροφικά φαινόμενα. Η συμβολή του έργου στην προστασία των αποθεμάτων νερού (λόγω του ότι ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται σε πολύ υψηλή στάθμη) είναι-επίσης-αυταπόδεκτη και εξαιρετικά σημαντική.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΑΤΟΥ

Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης

Η παρούσα πράξη περιλαμβάνει τρία υποέργα. Το 1ο αφορά στην κατασκευή νέων αγωγών συλλογής ακαθάρτων σε περιοχές του Κιάτου, του Διμηνιού και της Τραγάνας, το 2ο υποέργο αφορά στην παρακολούθηση, ανασκαφή και τεκμηρίωση των ερευνών που απαιτούνται (στα πλαίσια υλοποίησης του πρώτου υποέργου) και το 3ο υποέργο αφορά στην διέλευση τμημάτων των υπό κατασκευή δικτύου εγκάρσια από την παλαιά σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών -Πατρών σε δύο σημεία.

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Το αντικείμενο της παρούσας πράξης αφορά :

- στην κατασκευή νέων αγωγών συλλογής ακαθάρτων σε περιοχές του Κιάτου, του Διμηνιού και της Τραγάνας μετά των αναλογούντων φρεατίων επίσκεψης και ελέγχου του δικτύου και την κατασκευή αναμονών των ιδιωτικών συνδέσεων και

- στον εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων ακαθάρτων Α1, Α2, Α3 και Α4 στην πόλη του Κιάτου (αντικατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων και των σωληνώσεων –

εξαρτημάτων, ανακατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κλπ.).

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Το φυσικό αντικείμενο του 2ου υποέργου αφορά στην παρακολούθηση, ανασκαφή και τεκμηρίωση των ερευνών που απαιτούνται (στα πλαίσια υλοποίησης του πρώτου υποέργου) στις ελεγχόμενες από την Αρχαιολογία περιοχές στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου.

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Το τρίτο υποέργο αφορά σε σύσταση συμβολαίου με την ΓΑΙΑΟΣΕ για την εγκάρσια διέλευση των υπό κατασκευή αγωγών (με το 1ο υποέργο) σε δύο σημεία της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Πατρών. Οι αγωγοί που θα κατασκευασθούν αποτελούνται από σωλήνες PVC σειράς 41, διαμέτρου 200 mm και θα καταλήγουν σε υφιστάμενα ή νέα φρεάτια υφιστάμενων αγωγών. Το συνολικό μήκος των δικτύων που θα κατασκευασθούν ανέρχεται στα 8.402,13m.

ΣΥΝΟΛΟ προϋπολογισμού: 1.882.300,00 ευρώ

Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Αριθμός 1.400,00

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) : 20

ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

-ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

-ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ( δημιουργία θέσεων εργασίας)

ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ & ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1400

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης

Ο οικισμός Νεμέας στερείται υποδομών οργανωμένου δικτύου ακαθάρτων και επεξεργασίας λυμάτων. Με την παρούσα πράξη προτείνεται η κάλυψη αναγκών αποχέτευσης της Νεμέας με πληθυσμό αιχμής περί τους 4.500 κατοίκους και η κατασκευή κεντρικής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.

Υποέργο 1. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

Προβλέπεται η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου της Νεμέας, συνολικού μήκους 36.080 m, καθώς και ενός (1) Α/Σ.

Υποέργο 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Νεμέας προτείνεται να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί σε δύο φάσεις, την Α’ Φάση (με έτος σχεδιασμού το 2029) και τη Β’ Φάση (με έτος σχεδιασμού το 2049). Ο εξυπηρετούμενος ισοδύναμος πληθυσμός της εγκατάστασης για τις ανωτέρω φάσεις είναι:

• 8.000 κάτοικοι για την Α΄ Φάση Σχεδιασμού (έτος 2029)

• 12.000 κάτοικοι για την Β΄Φάση Σχεδιασμού (έτος 2049)

Τονίζεται, ότι η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Νεμέας θα είναι σε θέση να δέχεται και την ποσότητα των προεπεξεργασμένων λυμάτων των οινοποιείων που βρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού. Οι επί μέρους μονάδες του έργου είναι :

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΜΕΤΑ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ

KTIΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της Ε.Ε.Λ του Δήμου Νεμέας θα γίνεται στο παρακείμενο ρέμα «Ξεριάς»

Υποέργο 3 Τεχνικός Σύμβουλος

Συμπεριλαμβάνονται τα καθήκοντα Τ.Σ. από ιδιωτικό γραφείο για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της κατασκευής του υποέργου 1 καθώς και της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ.

Υποέργο 4 Συνδέσεις ΟΚΩ

Περιλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες για τη σύνδεση του Αντλιοστασίου και της ΕΕΛ με δίκτυα ΟΚΩ.

ΣΥΝΟΛΟ προϋπολογισμού: 16.186.900,00 ευρώ

Ο οικισμός Νεμέας ο οποίος πρόκειται να εξυπηρετηθεί από το προτεινόμενο έργο έχει πληθυσμό αιχμής άνω των 2.000 κατοίκων και ως εκ τούτου αποτελεί οικισμό Γ΄ προτεραιότητας. Με την προτεινόμενη πράξη θα αποκτήσει τις ανωτέρω υποδομές στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 91/271 της Ευρωπαϊκής. Με τα έργα θα προστατευθεί το υπόγειο υδατικό

περιβάλλον και τα υδατορεύματα της περιοχής καθώς και η δημόσια υγεία, ενώ θα αναβαθμισθεί η ποιότητα του οικοσυστήματος με θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, στον τουρισμό και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής. Με το προτεινόμενο έργο υποδομής θα ωφεληθούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Νεμέας (περίπου 4500 κάτοικοι κατά την τωρινή θερινή περίοδο) που θα εξυπηρετηθούν από τα έργα. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας τόσο στο στάδιο υλοποίησης του έργου όσο και κατά τη λειτουργία του

Αποχέτευση λυμάτων Βόρειου παραλιακού μετώπου Δήμου Κορινθίων

Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης

Το προτεινόμενο έργο αναλύεται σε 6 υποέργα:

1ο υποέργο: Εσωτερικό δίκτυο συλλογής ακαθάρτων στους οικισμούς Άσσου-Κάτω Άσσου-Περιγιαλίου και Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων καθώς και στους οικισμούς Βραχατίου-Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου-Βόχας (υποέργο 1). Το μήκος του εσωτερικού δικτύου είναι περίπου 86 χλμ. και περιλαμβάνεται η κατασκευή 7 αντλιοστασίων,3 στα όρια του Δήμου Βέλου-Βόχας και 4 στα όρια του Δήμου Κορινθίων. Τα λύματα συγκεντρώνονται στο αντλιοστάσιο Α7 στον Άσσο και από εκεί ξεκινούν τα έργα μεταφοράς τους (υποέργο2).

2ο υποέργο: Έργα μεταφοράς λυμάτων (αγωγός μεταφοράς μαζί με τα απαιτούμενα αντλιοστάσια) των λυμάτων που έχουν συγκεντρωθεί (με το φυσικό αντικείμενο του

υποέργου 1). Ο αγωγός μεταφοράς οδηγεί τα λύματα στην ΕΕΛ στα έργα εισόδου λυμάτων Κορίνθου (υποέργο 2). Το δίκτυο μεταφοράς αποτελείται από 2 καταθλιπτικούς αγωγούς Φ350 μήκος 250μ. έκαστος, Φ355 μήκους 3.200μ. έκαστος, Φ400 μήκους 2.040μ. έκαστος, Φ450 μήκους 5.500μ. έκαστος, Φ500 5.275μ. έκαστος και αγωγούς βαρύτητας Φ600 μήκους 1.100μ. Τα ανλιοστάσια που θα κατασκευαστούν είναι 2. Το συνολικό μήκος του δικτύου μεταφοράς (από το αντλιοστάσιο Α7 έως το σημείο σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο της πόλης της Κορίνθου) είναι 16.270μ.

3ο υποέργο: Έργα επέκτασης της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Κορίνθου-Λουτρακίου, ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητά της στα επίπεδα του σχεδιασμού τελικής φάσης επέκτασης (180.000 ι.π.) και να δύναται να ανταποκριθεί στο πρόσθετο φορτίο

4ο υποέργο: Εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνών και έργων αρχαιολογίας, κατά τη φάση των εκσκαφών.

5ο υποέργο: Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Σύνολο Προϋπολογισμού: 49.250.000,00 ευρώ

6 Οικισμοί Γ΄Προτεραιότητας – 1 υφιστάμενη ΕΕΛ που αναβαθμίζονται - Μήκος αποχετευτικού δικτύου km 120,00

Ισοδύναμος πληθυσμός Γ΄προτεραιότητας (Οδηγία 91/271/ΕΕ) που εξυπηρετείται από λειτουργικές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 58.000,00

Θα δημιουργηθούν 50 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο της υλοποίησης του έργου καθώς και 6 θέσεις κατά τη λειτουργία.

Η υλοποίηση της πράξης αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και περιβαλλοντική αναγκαιότητα, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση (απουσία συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή και με διαρκώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση) υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και δημιουργεί προβλήματα στο ευαίσθητο περιβάλλον (Κορινθιακός κόλπος) και συνακόλουθα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική (τουριστική) δραστηριότητα. Η πράξη είναι σκόπιμο να γίνει διότι έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα των υδάτων αναψυχής και κολύμβησης των παραλιών υψηλής και τουριστικής απόδοσης των περιοχών του βορείου παραλιακού μετώπου. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί προϋπόθεση για την τουριστική-οικονομική ανάπτυξη διότι θα υπάρξει άμεση ή έμμεση ωφέλεια για το μόνιμο και εποχικό πληθυσμό από τη βελτίωση της ποιότητας και προστασία των υδάτων των ακτών κολύμβησης που κινδυνεύουν από ευτροφικά φαινόμενα. Η συμβολή του έργου στην προστασία των αποθεμάτων νερού (λόγω του ότι ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται σε πολύ υψηλή στάθμη) είναι-επίσης-αυταπόδεκτη και εξαιρετικά σημαντική. Αναμένονται θετικές επιπτώσεις από τη συλλογή των ακαθάρτων από οικισμούς με μεγάλη δόμηση και η

μεταφορά τους στην υφιστάμενη ΕΕΛ που επεκτείνεται-αναβαθμίζεται. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει σημαντική βελτίωση της ποιότητας των ακτών κολύμβσης που κινδυνεύουν από ευτροφικά φαινόμενα από την ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων.

- Θα συμβάλλει στην οικονομική ζωή της περιοχής, η οποία παρουσιάζει έντονο παραθεριστικό ενδιαφέρον, με την αύξηση του τουρισμού, λόγω της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και του εποχικού πληθυσμού της.

- Όλα τα παραπάνω θα λειτουργήσουν σαν σταθεροποιητικός παράγοντας για το μόνιμο πληθυσμό της περιοχής.

Αποχετευτικό Δίκτυο Λυμάτων Δήμου Ευρωστίνης Επέκταση και Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού Ξυλοκάστρου. Τμήμα 2: Αποχετευτικά Δίκτυα Τ.Κ. Πιτσών – Λυκοποριάς

Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή νέων  Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων

Το αντικείμενο της παρούσας της πράξης αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων της παραλιακής ζώνης (κύριου και δευτερεύοντος αποχετευτικού αγωγού) στην περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, δυτικά της Τ.Κ. Λουτρού από Τ.Κ. Πιτσών έως Τ.Κ. Λυκοποριάς.

Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν:

1) τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ), διατομής D500, συνολικού μήκους 6.902,00 μ, από Πιτσά έως Λυκοποριά, ο οποίος προβλέπεται να τοποθετηθεί σε σκάμματα που θα διανοιχτούν στο κατάστρωμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου-Πατρών. Στον ΚΑΑ παρεμβάλλονται τέσσερα (4) αντλιοστάσια που απαιτούνται, προκειμένου να περιοριστούν σε εύλογα όρια τα βάθη των σκαμμάτων, τα οποία θα διανοιγούν γενικά σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα. O K.A.A. θα συνδεθεί σε υφιστάμενο δίκτυο στην΄Τ.Κ. Λουτρού.

2) το Δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο, διατομής D200, συνολικού μήκους 5.522,00 μ.μ.

3) Την κατασκευή των απαιτούμενων φρεατίων επίσκεψης και ελέγχου των δικτύων.

4) την κατασκευή των 452 προβλεπόμενων αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων.

ΣΥΝΟΛΟ προϋπολογισμού: 4.146.341,46 ευρώ

Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Αριθμός 1.389,00

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) Αριθμός 30,00

ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ , ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ & ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1389

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δράσεις ποιότητας νερών

Η παρούσα πράξη αφορά στην “Κατασκευή Εξωτερικών Υδραγωγείων Δ.Ε. Φενεού, Δήμου Σικυωνίων”, με την οποία προβλέπεται η συγκέντρωση των πηγών υδροδότησης «Εντρένι» και «Παναγιάς Βράχων» της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων, σε υπάρχουσα κεντρική δεξαμενή αποθήκευσης και η κατασκευή εξωτερικού δικτύου μεταφοράς και τροφοδότησης των υφιστάμενων δεξαμενών ύδρευσης των οκτώ Τοπικών Κοινοτήτων : Στενού, Γκούρας, Φενεού, Μεσινού, Μοσιάς, Πανοράματος, Αρχαίας Φενεού και Ματίου.

Η πράξη περιλαμβάνει τρία υποέργα.

Το 1ο υποέργο “Κατασκευή Εξωτερικών Υδραγωγείων στη Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων”, αφορά στην κατασκευή – υλοποίηση του έργου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

Την συγκέντρωση των διαθέσιμων πηγών (Εντρένι και Παναγίας Βράχων) και μεταφορά τους στην υπάρχουσα κεντρική δεξαμενή κεφαλής του Δήμου, χωρητικότητας 800 m3. Η μεταφορά της πηγής Παναγίας Βράχων γίνεται με βαρύτητα, ενώ της Εντρένι εν μέρει με άντληση και εν μέρει με βαρύτητα. Για την κατανομή του νερού από την δεξαμενή κεφαλής στις τοπικές κοινότητες, σχεδιάζεται κεντρικός αγωγός μεταφοράς και αγωγοί κατανομής του νερού στις υπάρχουσες δεξαμενές ύδρευσης κάθε τοπικής κοινότητας. Για την τροφοδοσία των δεξαμενών αυτών θα απαιτηθεί η τοποθέτηση μικρών αντλητικών συγκροτημάτων. Για την κατασκευή των δικτύων επιλέγονται αγωγοί από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, χρώματος μπλέ (HDPE CE100) διαφόρων κλάσεων (10, 12.5 , 16 , 20 και 25 bar) και

εξωτερικών διαμέτρων DN50, DN75, DN90, DN110, DN125, DN140 και DN200 mm.

Το 2ο υποέργο “Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων” αφορά στην απαιτούμενη σύνδεση των αντλιοστασίων με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Το 3ο υποέργο αφορά στις “Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας” και συγκεκριμένα :

•αφενός στην παρακολούθηση, ανασκαφή και τεκμηρίωση των ερευνών που απαιτούνται στα πλαίσια υλοποίηση του 1ου υποέργου, & αφετέρου στην καταγραφή και μελέτη των ευρημάτων καθώς και στη φωτογραφική αποτύπωσή τους.

•στη συντήρηση, ταξινόμηση και αποθήκευση του αρχαιολογικού υλικού.

1ο Υποέργο: Σχεδιάζεται κεντρικός αγωγός για την κατανομή του νερού από την κεντρική δεξαμενή κεφαλής (ΚΔΚ) στις υπάρχουσες δεξαμενές ύδρευσης των 8 Τ.Κ. με τους επιμέρους αγωγούς κατανομής. Αναλυτικά:

•Αγωγός μεταφοράς νερού μήκους 4.391m και διαμέτρου 140mm, από την πηγή «Παναγία Βράχων», που βρίσκεται 1km ΝΔ της Τ.Κ. Κ.Ταρσού, μέχρι την υφιστάμενη ΚΔΚ 1,5Km βορείως της Τ.Κ. Στενού.

•Αγωγός μεταφοράς νερού μήκους περί τα 2.824m, διαμέτρου 160-200mm, συμπεριλαμβανομένου μικρού αντλητικού συγκροτήματος ισχύος 12 Kw, από την πηγή «Εντρένι», που βρίσκεται 2km ανατολικά της Τ.Κ. Α.Ταρσού, μέχρι την ΚΔΚ.

•Αγωγοί μεταφοράς νερού από την ΚΔΚ έως τις δεξαμενές κεφαλής των 8 Τ.Κ., συνολικού μήκους περί τα 32.595m, διαμέτρων 90 - 150mm. Για την τροφοδοσία των δεξαμενών των Τ.Κ. θα απαιτηθεί η τοποθέτηση μικρών αντλητικών συγκροτημάτων, ισχύος (4 Kw - 25 Kw).

Οι αγωγοί, συνολικού μήκους 45.155,57m, θα είναι από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, χρώματος μπλε (HDPE CE100) διαφόρων κλάσεων (10, 12.5 , 16 , 20 & 25 bar) και

εξωτερικών διαμέτρων DN:50, 75, 90, 110, 125, 140 & 200 mm.

Θα κατασκευασθούν 12 φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα, ήτοι:

•6 τοποθέτησης υποβρύχιων αντλιών οριζόντιου τύπου

•1 συγκέντρωσης στην πηγή Παναγίας

•2 πιεζοθραυστικά από πηγή Παναγίας έως υφιστάμενη ΚΔΚ

•3 κορυφής στον κεντρικό αγωγό.

Κατασκευή 1 οικίσκου για την φυγόκεντρη αντλία της δεξ. Γκούρας-Στενού, καθώς & 8 μικρών οικίσκων χλωρίωσης στις υφιστάμ. δεξ.κεφαλής των Τ.Κ.

Κατασκευή 7 υπόγειων αντλιοστασίων με υπαίθριο pillar για τους ηλεκτρ. πίνακες, με 1 κύρια & 1 εφεδρική αντλία , καθώς & 1 ημιυπόγειο αντλιοστάσιο της ΚΔΚ, σε οικίσκο παραπλεύρως αυτής.

2ο Υποέργο: Ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων του έργου με χρήση των υφιστ. δικτύων ΔΕΗ, που ήδη εξυπηρετούν τους οικισμούς.

3ο Υποέργο: Παράδοση δικτύου υδροδότησης 45 χιλ. ελεύθερου προς χρήση (ευρήματα των ανασκαφών, σχέδια & φωτογραφίες, ανασκ.εκθέσεις- αναφορές, ανασκαφικά ημερολόγια, ημερολόγια έργου & κατάλογοι θα διατίθενται στην Εφορεία Αρχ. Κορινθ.)

ΣΥΝΟΛΟ προϋπολογισμού: 3.359.609,18 ευρώ

Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων Αριθμός 1.342,00

Κατά την υλοποίηση του έργου δημιουργούνται 23,94 θέσεις εργασίας σε ισοδύναμα ανθρωποέτη πλήρους απασχόλησης,

Η κατασκευή του έργου εξασφαλίζει την υδροδότηση του συνόλου των Τοπικών Διαμερισμάτων της Δ.Ε.Φενεού, με θετικές συνέπειες στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου, καθώς αποσκοπεί στην περεταίρω ανάπτυξη της περιοχής, με σαφείς επιδράσεις στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα. Σκοπός του έργου είναι η ποιοτική και ποσοτική εξασφάλιση του πόσιμου νερού από τις δύο

πηγές, μεγάλου δυναμικού, και ένα ενιαίο υδραγωγείο που θα συνδέει τις επιμέρους δεξαμενές των οικισμών.

Αναμενόμενα οφέλη από τη λειτουργία του έργου είναι η προστασία των περιουσιών του Δημόσιου και των ιδιωτών αλλά κυρίως της δημόσιας υγείας. Το έργο συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου ενίσχυσης των τεχνικών υποδομών των ορεινών οικισμών, η οποία, σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη τους. Η λειτουργία του επικείμενου έργου έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα αφού θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής περισσότερο από 1.342 ατόμων και θα εξασφαλίσει σε σημαντικό βαθμό τη δημόσια υγεία του παραπάνω πληθυσμού. Αποτελεί δίκτυο κοινής ωφέλειας με το οποίο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα υδροδότησης της Δ.Ε. Φενεού

σε βάθος 40ετίας, αποτρέποντας ανώμαλες καταστάσεις λειψυδρίας όπως αυτές παρατηρούνται σε περιόδους τουριστικής αιχμής. Η προάσπιση της δημόσιας υγείας προκύπτει από τους ελέγχους, την τήρηση των συνθηκών υψηλής υγιεινής στην κεντρική κεφαλή και την χρήση αυτοματισμού εξασφαλίζοντας την ποιοτική παρακολούθηση, τόσο του εισερχόμενου νερού όσο και του τελικού πόσιμου προϊόντος, αλλά και από τυχόν αλλοιώσεις ή καταστροφές του δικτύου οι οποίες λειτουργούν ρυπογόνα. Εξασφάλιση της οικολογικής παροχής των πηγών Εντρένι και Παναγιάς Βράχων και επέκταση του Όλβιου ποταμού , με μείωση του ποσοστού επιρροής, δεδομένου ότι η εκμετάλλευση των δύο πηγών θα αντικαταστήσει έξι επιμέρους πηγές των Τοπικών Κοινοτήτων που επίσης εντοπίζονται στη λεκάνη του

Φενεού και των οποίων το νερό καταλήγει στην κοίτη του.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, με την Υλοποίηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και Δράσεων Α.Π.Ε.

Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ σε  δημόσια κτίρια

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κτιριακών Υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δ. Ελλάδας, με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και δράσεων Α.Π.Ε. Η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει τις παρακάτω επεμβάσεις:

1)Θερμομόνωση Εξωτερικής Τοιχοποιίας

2)Θερμομόνωση και Υγρομόνωση Δωμάτων

3)Αντικατάσταση παλαιών Υαλοπετασμάτων στο παλαιό κτήριο με νέα

θερμοδιακοπτόμενα διπλού υαλοπίνακα (low-e)

4)Αντικατάσταση Παλαιών Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων με νέου τύπου με δυνατότητα Ανάκτησης θερμότητας, στα νέα κτίρια (Α, Β, Γ) και τοποθέτηση Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων στο ισόγειο και υπόγειο του παλαιού κτηρίου (Δ)

5)Εγκατάσταση fan coil σωμάτων και του δικτύου διανομής τους

6)Σύστημα Αβαθούς Γεωθερμίας (ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος) και εγκατάσταση νέου δικτύου διανομής θερμότητας στο κτήριο (Δ)

7)Αναβάθμιση του συστήματος παραγωγής ΖΝΧ με τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών

8)Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ενέργειας (BEMS) 9)Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ενέργειας

10)Για τη δημοσιότητα της Δράσης θα κατασκευαστεί πινακίδα έργου, θα εκτυπωθούν και θα διανεμηθούν φυλλάδια προβολής, οδηγοί και εγχειρίδια και θα κατασκευαστεί ιστοσελίδα προβολής των αποτελεσμάτων της Δράσης που θα διασυνδεθεί με τους ιστοτόπους του Νοσοκομείου.

ΣΥΝΟΛΟ προϋπολογισμού έργου: 6.742.997,15 ευρώ

Eγκατεστημένη ενεργειακή ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (MW) και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας συμπεριλαμβανόμενης της τηλεθέρμανσης: MW 2.036,11

Με την προτεινόμενη πράξη επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και δράσεων Α.Π.Ε. Οι περισσότερες από τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις είναι παλαιές και μη αποδοτικές με αποτέλεσμα να προκαλούνται άσκοπες καταναλώσεις (υπάρχουν πολλές απώλειες λόγω έλλειψης θερμομόνωσης, παλαιών υαλοπετασμάτων, και παλαιών συστημάτων θέρμανσης). Επιπρόσθετα, οι υποδομές μπορεί να θεωρηθούν εκτός από ενεργοβόρες, περιβαλλοντικά επιβλαβείς και οικονομικά δαπανηρές. Προκειμένου τα κτήρια να αναβαθμιστούν ενεργειακά προτείνεται η επέμβαση τόσο στο κέλυφος, όσο και στις η/μ εγκαταστάσεις τους. Με τις προτεινόμενες επεμβάσεις θα μειωθούν οι ενεργειακές απαιτήσεις των Νοσοκομείων για θέρμανση, ψύξη, ΖΝΧ και ένα σημαντικό μέρος αυτών θα καλύπτεται από ΑΠΕ, που σημαίνει μείωση των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων. Έτσι, εκτός από ουσιαστική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας θα υπάρχει και σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης αναμένεται να έχει άμεσα και έμμεσα οφέλη στην τοπική κοινωνία. Άμεσο όφελος θα έχουν οι χρήστες των Νοσοκομείων, ασθενείς, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και λοιποί υπάλληλοι, καθώς οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα εξασφαλίσουν θερμική άνεση, ποιοτική αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών, και ουσιαστική μείωση του λειτουργικού κόστους τους. Επιπρόσθετα εκτιμάται ότι επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής των υποδομών (για τουλάχιστον 25 χρόνια, που είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ζωής των τμημάτων που θα εγκατασταθούν). Στα έμμεσα οφέλη συγκαταλέγονται η μείωση των εκπομπών CO2 προς την ατμόσφαιρα, η απεξάρτηση από το πετρέλαιο και η διείσδυση των ΑΠΕ. Κατά τη διάρκεια των έργων προκύπτουν και αρκετές νέες

θέσεις απασχόλησης. Παράλληλα, λόγω του ότι η γεωθερμία είναι μια σχετικά νέα πρακτική και ανεφάρμοστη μέχρι τώρα σε κτήρια Νοσοκομείων, μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης μαθητών με σκοπό τη διάδοση και την ενθάρρυνση των ΑΠΕ. Επίσης ενισχύεται η απασχόληση κατά τη φάση υλοποίησης της πράξης καθότι το σύνολο των παρεμβάσεων μπορεί να γίνει από τοπικά συνεργεία, με εκτιμώμενο αριθμό 127 δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης.

ΚΟΡΥΦΗ