ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ -

Κόρινθος 1908: Άρδευση Βόχας - Υδρευση Κορίνθου

Στους Κορίνθιους όμως επικρατούσε η καχυποψία, οτι όσα υποστήριζαν οι «πολιτευόμενοι Κορίνθιοι βουλευταί και δήμαρχοι ..» κ.ο.κ., ανέκαθεν ήσαν λόγια.

του Ματθαίου Ανδρεάδη
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα "Πολίτης" στις 28/3/2008, τ. 250, σ.2

Από παληά είχε προκύψει η ανάγκη αρδευτικού νερού για τη Βόχα και υδρευτικού ύδατος για την πόλη της Κορίνθου (βλ. εκτενώς στο έργο μου «Η Κορινθία τον 19ο αιώνα», τ. Γ΄, σελ.211 επ., και «Πολίτη» 29.8.2003).

Τόσο ζωτική που και το 1908 ανάγκασε τον δήμαρχο Κορινθίων Αναστ.Αναγνωστόπουλο να φέρει το θέμα στην επικαιρότητα, ενημερώνοντας τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και κατ΄επέκταση τους κατοίκους του δήμου:

α) Οτι με τη βοήθεια του διοικητή της εθνικής τράπεζας Στεφ.Στρέϊτ μπορούσε να χορηγηθεί δάνειο στο δήμο για να παροχετευθούν τα νερά της Στυμφαλίας μέσω του Ασωπού στη Βόχα, τονίζοντας ιδιαίτερα οτι (όπως τον πληροφόρησε ο βουλευτής Κορινθίας Σπυρ.Ιω.Δεληγιάννης) και Άγγλοι κεφαλαιούχοι δέχτηκαν να συντάξουν σχετική μελέτη.

Στους Κορίνθιους όμως επικρατούσε η καχυποψία, οτι όσα υποστήριζαν οι «πολιτευόμενοι Κορίνθιοι βουλευταί και δήμαρχοι αναφορικώς με το ζήτημα της παροχετεύσεως των υδάτων του Ασωπού ποταμού και της δι΄αυτών αρδεύσεως των πλείστων πεδινών περιοχών του δήμου, και ούτω εκδόσεως νόμων, διαταγμάτων, συντάξεως εκθέσεων μηχανικών» κ.ο.κ., ανέκαθεν ήσαν λόγια.

Ο δήμαρχος Αν.Αναγνωστόπουλος, ωστόσο, με τη δραστηριότητά του, ήθελε να βάλει τη σφραγίδα του, ήτοι να εκπληρώσει «τον σπουδαιότερον των προαιωνίων πόθων παντός Κορινθίου, εις τον παρηγκωνισμένον αυτόν τόπον, δηλαδή την άρδευσιν των πεδιάδων Κορίνθου, η οποία άρδευσις μαζί με την ίδρυσιν του Πρωτοδικείου Κορίνθου είχον αποτελέσει τους δυο πόλους περί τους οποίους πάσα διάνοια Κορινθίου εστρέφετο».

Η εθνική τράπεζα δέχτηκε, για το σκοπό αυτό, να χορηγήσει δάνειο 200 χιλιάδων δραχμών με τόκο 6%

Οι εισηγήσεις του δημάρχου έγιναν δεκτές απ΄το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο μάλιστα του χορήγησε και πίστωση 500 δραχμών «δια να μεταβή εις Αθήνας και συνάψη το σχετικόν δανειστικόν συμβόλαιον με την Εθνικήν Τράπεζαν διάρκειας 30 ετών και με εξαμηνιαίον τοκοχρεωλύσιον 7.250 δραχμών, ήτοι ανά έκαστον έτος 14.500 δραχμών, με υπεγγύησιν τας προσόδους της σταφίδος και των ωνίων».

Αυτά όμως μόνο για το α΄ τμήμα του έργου, με το οποίο θα έφταναν τα ύδατα μέχρι τη Βόχα, «συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής των μηχανικών».

Για την κατασκευή του β΄τμήματος, αργότερα θα συνήπτε ο δήμος νέο δάνειο 150 χιλιάδων δραχμών, που θα περιελάμβανε τις περιφέρειες Κορίνθου, Παλαιάς Κορίνθου,  Εξαμιλίων, Ξυλοκέριζας κ.λ.π.

Με τη σύναψη του δευτέρου δανείου θα υποβοηθούνταν και οι εισπράξεις απ΄τα αρδευτικά τέλη του πρώτου τμήματος.

Αφού, λοιπόν, έγιναν οι μελέτες για την πεδιάδα της Βόχας, ο νομομηχανικός Ν.Γαζής (που κάλεσε ο δήμαρχος) ειδικός περί τα υδραυλικά, μαζί με τους Χρύσανθο Κανελλόπουλο και Κων. Παπαληγούρα, πήγε στα μέρη εκείνα «δια των οποίων διέρχεται ο αρδευτικός αύλαξ» και εξέτασε όλα τα τεχνικά έργα κ.λπ.

Και μετά όλοι τους έφτασαν στη Στυμφαλία, για να εξετάσουν το ζήτημα της «επαυξήσεως των υδάτων αυτών τα οποία εχύνοντο εις τον Ασωπόν ποταμόν, προς εξασφάλισιν αρδεύσεως και εν ξηρασία, καθόσον τα ύδατα του Ασωπού διατηρούνται μόνον μέχρι του μηνός Απριλίου».

β) Ο δήμαρχος Αν.Αναγνωστόπουλος, ταυτόχρονα, ενδιαφέρθηκε και για την ύδρευση της πόλης. Και προς τούτο ζήτησε απ΄τον Ν.Γαζή να «περιέλθη τα πέριξ της πόλεως μέρη εξετάζων την γεωλογικήν σύστασιν του εδάφους και τα υδροφόρα στρώματα καταρτίζων μελέτην δια την ύδρευσιν της Κορίνθου».

Ως προς αυτό το θέμα, το δημοτικό συμβούλιο Κορίνθου είχε από καιρό λάβει απόφαση με την οποία ζητούσε να διοχετευθούν τα υπάρχοντα ύδατα «εκ των πηγών της θέσεως Σολωμού, δι΄ υδραγωγείου εις την πόλιν, κατά το συνταχθέν σχεδιάγραμμα υπό του παρά του (τότε) δημάρχου μετακληθέντος ενταύθα και μελετήσαντος το έργον υδραυλικού Σιγισμούνδου Μινέϊκο (παπού του Αν. Παπανδρέου), αλλ΄υπό την τροποποίησιν της διοχετεύσεως αυτών επί στερεάς γης, πέραν του ρεύματος».

Για το λόγο αυτόν,έπρεπε ν΄ αναθεωρηθεί η «υπάρχουσα μελέτη του μηχανικού Σιγ. Μινέϊκο περί των υδάτων της πηγής «Σολωμού» της ευρισκομένης εις το ομώνυμον χωρίον, όπερ απέχει περίπου δυο ώρας της πόλεώς μας».

Και θα δούμε σχετικά.

ΚΟΡΥΦΗ